Vermogen

Voor de vaststelling van de hoogte van uw vermogen bij de aanvang van de bijzondere bijstand, bekijkt de gemeente welke bezittingen u heeft en hoeveel deze waard zijn. Daarna bekijkt de gemeente of u schulden heeft. Deze worden van het totaalbedrag van uw bezittingen afgetrokken. De uitkomst is de hoogte van uw vermogen. Als u (en uw gezin) meer vermogen heeft dan is toegestaan, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. U mag maximaal aan vermogen hebben:

 • € 5.895,00 voor een alleenstaande
 • € 11.790,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 11.790,00 voor gehuwden samen

Tijdens de bijstandsuitkering wordt het vermogen op een andere manier vastgesteld.

Hoogte van uw bezittingen

Voorbeelden van bezittingen waar de gemeente rekening mee houdt zijn:

 • Contant geld
 • Tegoeden op (lopende)bank- en girorekeningen
 • Tegoeden op (internet)spaarrekeningen
 • (Vakantie)huizen
 • Aandelen
 • Auto’s, caravans, motoren en boten
  Uw gemeente kan hebben bepaald dat zij geen rekening houdt met een auto, caravan of motor zo lang deze niet te veel waard is.

De gemeente kijkt ook naar bezittingen in het buitenland (zoals huizen, grond of tegoeden op buitenlandse spaarrekeningen).

Bezittingen waar u aan kunt komen

De gemeente houdt niet alleen rekening met bezittingen die u heeft, maar ook met bezittingen die u zou kunnen hebben als u zich hier voor zou inzetten. Voorbeelden hiervan zijn geld dat u aan iemand geleend heeft, maar dat u direct terug kunt vragen of spaargeld dat u op kunt nemen als u een boete betaalt. Als u er zelf voor kiest om vastgezet geld niet op te nemen, een verzekering niet af te kopen of geleend geld niet terug te vragen, dan worden deze bezittingen door uw gemeente toch meegerekend bij het vaststellen van de waarde van uw bezittingen.

Bezittingen waar u niet aan kunt komen

De gemeente houdt geen rekening met bezittingen waar u niet aan kunt komenZie_wet. De gemeente houdt ook geen rekening met bezittingen die algemeen gebruikelijk zijn, zoals een bankstel, ijskast en persoonlijke sieradenZie_wet.

Saldo op uw lopende rekening

Van uw betaalrekening moet u een aantal (vaste) lasten betalen, zoals huur, gas, water en licht en eten. Uw gemeente kan zelf bepalen of zij daarom met een gedeelte van het geld op uw lopende rekening geen rekening houdt:

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.


Reservering voor uw uitvaart

Uw gemeente kan zelf bepalen in hoeverre zij rekening houdt met een afkoopbare verzekering of geld dat u zelf heeft gespaard voor uw begrafenis of crematie:

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Giften en schadevergoeding

Het ontvangen van giften en schadevergoeding kan van invloed zijn op de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Hoogte van uw schulden

Bij het vaststellen van uw vermogen, houdt de gemeente rekening met uw schulden. Deze worden afgetrokken van het bedrag aan bezittingen dat u heeft. De gemeente houdt alleen rekening met schulden:

 1. die u heeft aangetoond; en
 2. die u ook echt moet terugbetalen

U kunt het bestaan van bepaalde schulden aantonen met behulp van bijvoorbeeld een opgemaakte overeenkomst of een akte van schuldbekentenis.

Studieschulden WSF 2000

De gemeente hoeft geen rekening te houden met studieschulden in het kader van de WSF 2000 (en de WSF 18+). De reden hiervoor is dat de aflossing van studieschulden afhankelijk is van wat u aan inkomen ontvangt en dat na een bepaalde tijd de studieschuld kan worden kwijtgescholden.

Schulden aan familieleden

De gemeente houdt alleen rekening met een schuld aan een familielid als u aantoont dat u de schuld ook echt moet terugbetalen. Als alleen is bepaald dat u de schuld moet terugbetalen “zodra u daartoe in staat bent”, dan hoeft de gemeente geen rekening te houden met die schuld.

Toekomstige uitgaven

De gemeente houdt bij de bepaling van de hoogte van uw vermogen geen rekening met toekomstige uitgaven.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Velsen

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu